Câu chuyện

คุณอยากขาวใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ

🎀💝ໄຂຄວາມຫຼັບວິທີເສີມຄວາມງາມກັບ Saffron
Saffron ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຂະໜາມນາມແມ່ນ “ຢາວິເສດ” ໃຫ້ແກ່ສູຂະພາບ ເຊິ່ງມັນຍັງມີຫຼາຍຄຸນປະໂຫຍດທີ່ສຸດຍອດໃນການດູແລຄວາມງາມໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງທຸກຄົນ.🙆‍♀️👍👩‍✈️
ຜູ້ຍິງທີ່ຍ່າງເຂົ້າອາຍຸ 30 ປີສ່ວນຫຼາຍມັກມີຜິວທີ່ ເຕັ່ງຕືງ ລຽບນຽນແລະອ່ອນໂຍນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ກໍ່ແມ່ນໄລຍະທີ່ຜິວມີບັນຫາ ເຊັ່ນ: ຜິວຫມອງຄ້ຳ, ມີຈຸດດ່າງດຳ, ສິວແລະສັນຍານລິ້ວລອຍປະກົດຂື້ນໄດ້ງ່າຍ, ຖ້າເຮົາບໍ່ໃສ່ໃຈບໍ່ລົງທືນໃນການດູແລຜິວຫລືບໍ່ຮູ້ວິທີທີ່ຈັດການເສີມຄວາມງາມໃຫ້ຜິວຫນ້າງາມຢ່າງມີຜົນ.
🎯ເຮັດໃຫ້ຜິວຂາວແຈ້ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.🍀🍄
ກັບຄວາມສາມາດຕ້ານອະນຸນູນອິດສະຫຼະທີ່ສຸດຍອດ, Saffron ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊ້າເວລາແກ່ໄປຂອງຜິວ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສີອິນຊີແກ່ຜິວ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສະກັດກັ້ນການປະກົດອອກຂອງຮ່ອຍຫ່ຽວ, ກະເມັນ,ຈຸດດ່າງດໍາ,… ໂດຍສະເພາະ, ເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຍັງຊ່ວຍຮັກສາຜິວອອກຈາກແສງ UVF, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວແດງສົດໃສ ແລະຂາວລຽບນຽນ.🎊🔖💖
ພ້ອມກັບຄວາມສາມາດດຸນດ່ຽງສີອິນຊີ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າອີຮານໄດ້ບອກວ່າ, ເສີມຄວາມງາມດ້ວຍ Saffron ສາມາດເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນສິວ, ຜື່ນແດງດ້ວຍຢ່າງໄວວ່າ. ຜ່ານສິ່ງນັ້ນ, ສາມາດຢັ້ງຢື່ນວ່າ, Saffron ນໍາເອົາຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງໃນການປ້ອງກັນ ແລະປິ່ນປົວສິວ.🙆‍♀️👍
ຟື້ນຟູຜິວ, ຫຼຸດມື່ນ ແລະສິວ: ອາໄສບັນດາວິຕາມີນໝວດ B ເຊັ່ນ B1, B2, B3, B6 ວິຕາມີນ B9 ມີໃນເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ງ.
ຊ່ວຍປິ່ນປົວກະເມັນ, ຫມອງຄ້ຳ.👩‍✈️🍀🍄
ການວິທະຍາສາດໄດ້ຢັ້ງຢື່ນວ່າການດື່ມ Saffron ປະສົມກັບໃສ່ໜ້າກາກຈະຊ່ວຍບັນເທົາສະພາບກະເມັນ, ຫມອງຄໍ້າດ້ວຍບັນດາສ່ວນປະກອບມິໃນເກສອນດອກຂີ້ໝີ້ນຝຮັ່ງເຊັ່ນ Crocin, Crocetin, ບັນດາປະເພດ Flavonoids ຕົ້ນຕໍ່ແມ່ນ Quercetin ກັບໝວດ Phenolic.

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ