ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ saffron

เคล็ดลับผิวขาว

20% ຂອງຄົນຜິວຂາວແມ່ນມາຈາກພັນທຸກຳ.
80% ທີ່ເຫຼືອແມ່ນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການເບີ່ງແຍ່ງຜິວຂອງພວກເຂົາ.
ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງຢູ່ນີ້ແມ່ນຫຍັງ?
ຈຳນວນ 20% ນີ້ແມ່ນຜິວຂອງພວກເຂົາແຂງແຮງຈາກພາຍໃນ,ພວກເຂົາພຽງຮັກສາແຕ່ນ້ອຍດຽວຜິວຂອງພວກເຂົາກໍ່ງາມ.
80% ທີ່ເຫຼືອແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຜິວດ້ວຍເຄື່ອງສຳອ່າງອຸດສາຫະກຳ.
ມັນກະໂຊກດີ.ແຕ່ມັນກະບໍ່ແມ່ນທັງໝົດທ່ານລອງຄິດເບີ່ງວ່າ,ມື້ໜື່ງຖ້າຫາກທ່າລຶມແຕ່ງໜ້າ,ໃຊ້ຄຣິມບຳລຸງຜິວ,ຄຣິມກັນແດດ……ແລະອອກໄປນອກ.
ມື້ຕໍ່ມາຜິວຂອງທ່ານຈະເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຢ່າງຍີ່ງເນື່ອງຈາກຄວາມເປີ້ະເປື້ອນ,ລັງສີ UV , ຝຸ່ນຄວັນ….
ເພາະວ່າ: ຜິວຂອງທ່ານັ້ນບໍ່ແຂງແຮງ,ມັນຖືກປ້ອງກັນໂດຍເຄື່ອງສຳອ່າງອຸດສາຫະກຳເທົ່ານັ້ນ,ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຜິວອ່ອນແອ,ແລະມັນຈະມີຄວາມສ່ຽງຖ້າຫາກມື້ໜື່ງທ່ານບໍ່ໃຊ້ມັນ.
ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ເດືອນເພື່ອຮັກສາຜິວໃຫ້ງາມ ແຕ່ຖ້າຫາກມື້1ລຶມນຳໃຊ້ທຸກຢ່າງກໍ່ຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບເດິມແລະແຍ່ລົງໄປກວ່າເກົ່າ.
ດັ່ງນັ້ນການແກ້ໄຂແມ່ນຫຍັງ?


ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເບີ່ງແຍງຜິວຈາກພາຍໃນ,ເພື່ອໃຫ້ຜິວມີຄວາມແຂງແຮງແລະຂາວໃສ.
ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແບບນັ້ນດ້ວຍວິທີໃດ?
ເພີ່ມການນຳໃຊ້ໝາກໄມ້,ໝາກໄມ້ຈະໃຫ້ວິຕາມິນແລະແຮ່ທາດ
ອອກກຳລັງກາຍເພື່ອໃຫ້ມີຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ.
ນຳໃຊ້ Saffron ເພື່ອຊົງເປັນຊາດື່ມໃນທຸກໆມື້ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່າໃນ Saffron ມີສານອາຫານຫຼາຍກວ່າ 152 ຊະນິດເພື່ອບຳລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງ,ປ້ອງກັນການເກີດຮີ້ວຮອຍ,ສົ່ງເສີມຂະບວນການຟື້ນຟູຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜິວທີ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກສິວ,ປ້ອງກັນຈຸດດ່າງດຳ.
ປ້ອງກັນຜິວບໍ່ໃຫ້ເກີດຝ້າ,ຜິວບໍ່ໝອງຄໍ້າສົດໃສ,ຮຽບນຽນ.
ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວແຂງແຮງເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຈາກພາຍນອກເຊັ່ນລັງສີ UV,ຝຸ່ນຄວັນ,ເເບັກທີເຣຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຜິວເສຍ……

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ