Câu chuyện

ທຸກຄົນມັກເວົ້າໃຫ້ພວກເຮົາວ່າ “ ກິນເຫຼົ້າກິນເບຍເກັ່ງ”

ໃຜຈະເຂົ້າໃຈຄວາມເຈັບປວດຂອງພວກເຮົາ.
ທຸກຄົນມັກເວົ້າໃຫ້ພວກເຮົາວ່າ “ກິນເຫຼົ້າກິນເບຍເກັ່ງ”
 ຈະມີໃຜເຂົ້າໃຈພວກຂ້ອຍ,ມີອ້າຍນ້ອງຂອງພວກຂ້ອຍຈຳນວນໜື່ງບໍ່ຕ້ອງການດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍ
 ເພາະວຽກງານຕ້ອງໄດ້ພົບປະກັບແຂກເປັນປະຈຳເວລານັ່ງກັບຄົນຮູ້ຈັກພວກຂ້ອຍຈື່ງໄດ້ດື່ມ
 ເພາະວ່າວຽກງານຕ້ອງໄດ້ພົບປະກັບແຂກເປັນປະຈຳ ເຖິງວ່າບໍ່ມີໃຜຊວນຂ້ອຍດື່ມ ແຕ່ຂ້ອຍກໍ່ຊວນພວກເຂົາດື່ມ  ຖ້າບໍ່ດື່ມຈະນັ່ງເບີ່ງເຊີຍໆໄດ້ວ່າ
 ເຖິງແມ່ນວ່າການດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍຫຼາຍມັນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຕັບອັກເສບ,ເຈັບກະເພາະ
 ແຕ່ຍ້ອນການເຮັດວຽກແລະຄວາມຮັກແພງຂອງອ້າຍນ້ອງພວກຂ້ອຍຈື່ງດື່ມ
ຮູ້ສຶກທໍລະມານຫຼາຍ,ເມື່ອມີອາການເຈັບກະເພາະຈາກການດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍ. ຫຼັງຈາກທີ່ຮູ້ແລ້ວກໍ່ຊ້າເກີນໄປເພາະວ່າໄດ້ເປັນໂລກຕັບອັກເສບ,ເຈັບຕັບ,ຕັບແຂງ….
ແຕ່ວ່າການໄດ້ດື່ມແລ້ວມັນບໍ່ສາມາດເລິກໄດ້.
ການເລິກເຫຼົ້າເລິກເບຍມັນຍາກກ່ອນການເລິກກັບເມຍອີກ
ແຕ່ທຸກຄົນໝັ່ນໃຈໄດ້,ວ່າຂ້ອຍຈະບໍ່ມີທາງເລິກກັບເມຍ. ເພາະຮູ້ດີວ່າຜົວຕ້ອງທົນທໍທຸກລະມານເມື່ອຕ້ອງໄດ້ໄປດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນເມຍຈື່ງຊື້ Saffron ມາໃຫ້ຂ້ອຍດື່ມແລ້ວ
ເມຍບອກວ່າ,ເຈັບກະເພາະ,ຕັບອັກເສບຕັບແຂງທຸກຢ່າງທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃຫ້ດື່ມ Saffron ຈື່ງຈະຮັກສາໄດ້.
 ຖ້າຫາກອ້າຍນ້ອງເຮົາດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍບໍ່ວ່າຈະນ້ອຍຫຼືຫຼາຍຕັບກໍ່ຈະແຂງ,ອັກເສບ. ກະເພາະກໍ່ຈະເປັນບາດ. ຖ້າຫາກບໍ່ເຊື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄປກວດລອງເບີ່ງ……
ໃຜທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ Saffron , ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ວ່າ Saffron ແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນສາມາດບອກໃຫ້ເມຍຂ້ອຍໄປຊື້ໃຫ້ໄດ້. ຖ້າຫາກດື່ມເຫຼົ້າດື່ມເບຍຫຼາຍແຕ່ບໍ່ດື່ມ Saffron ທ່ານກໍ່ຈະຕາຍ ຕາຍໄວເພື່ອປະໃຫ້ເມຍຢູ່ຄົນດຽວ

ຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ